قانون جذب و راز درون شما

قانون جذب و راز درون شما چند لحظه به دستان خود نگاه کنید. به نظر جامد و بی حرکت می‌رسد، اما در حقیقت این چنین نیست. در واقع توده‌ای از انرژی در حال ارتعاش هست که با چشم غیرمسلح دیده نمی‌شود. جان اسرف می‌گوید: « همه چیز از یک ماده اصلی ساخته شده است. چه …

اذامه مطلب