مقابله سینمای اعتراضی با وندالیسم

[ad_1] ماهیت سینمای امروز تا حد زیادی اعتراضی است؛ اعتراضی که گاه در قالب ایدئولوژیک عرضه می‌شود و گاه سویه‌هایی عینی می‌گیرد و می‌رود به سمت اعتراض‌های بنیادین نسبت به سرمایه داری، نابرابری، بی‌عدالتی و موضوعات مشابه. گاهی هم‌رنگ و بوی بومی‌تری به خود گرفته و سراغ اعتراض به خرده سیستم‌ها و وضعیت سیاسی، اجتماعی …

اذامه مطلب