دوئل عراق امریکا

[ad_1] دوئل نبردی رو در رو و تن به تن است که از سوی دو رقیب صورت می گیرد و معمولا به مرگ یکی و پیروزی دیگری منجر می شود. معادله دوئل برد باخت است و دو طرف پیش از آغاز نبرد رو به روی یکدیگر قرار گرفته و در این زمان کوچکترین حرکات طرف …

اذامه مطلب