سوند فولی چه مزایایی دارد؟

خرید سوند فولی سه راه در صورت لزوم مردان باید پوست ختنه گاه خود را به عقب برده و ناحیه را از جمله آلت تناسلی تمیز گردد. آلت تناسلی را بلند کنیدو پوست ختنه گاه الت را عقب بکشید ؛اگر ختنه نشده است با زور پوست را عقب نزنید. این نوع از سوندها کاملا بیرون …

اذامه مطلب