نقش‌ فضای‌ شهری ‌در‌ جرایم

[ad_1]

وقوع یک قتل، متاثر از عوامل مختلفی است. بر‌اساس مکتب شیکاگو میان منطقه زندگی افراد و قشر و طبقه آنان با جرم رابطه وجود دارد.

[ad_2]

Source link