شما می توانید سرنوشت خود را اما نه سرنوشت خود را

[ad_1]

خدا منصوب شده است یک سرنوشت برای شما. او به شما ایجاد شده برای این منظور است. شما طراحی شده بودند برای آن است. تجربیات زندگی خود را و تمام چیزهایی که بر شما در حال حرکت شما در یک جهت خاص است که شما به معنای رفتن. زندگی بی معنی خواهد بود و بدون کار که در راه است. درست است که معنای زندگی است به این معنی که ما را به آن. اما این نیز درست است که معنای زندگی است ذاتی در وجود جهان و سرنوشت ما است که خدا آن را ایجاد کرده ، این موضوع از هماهنگی با ما افکار با افکار خدا به منظور تجربه کامل معنای همه چیز است.

برخی می گویند ما قدرت را برای ما ایجاد واقعیت خود است که از طریق اعتقاد و قصد ما می توانیم و باید مشخص شخصی ما آینده. و در عین حال تجربه نشان می دهد واقعیت این است که در حال حاضر مبتنی بر یک طراحی ظریف تر از هر چیز ما می توانید از طریق ما زمانی خواسته. سفارش کیهانی همیشه کار نمی کند به دلیل آنچه که شما باور کنید یا امید برای همیشه نمی افتد و شما همیشه نمی توانید آنچه شما انتظار برای دریافت.

دیگران بنابراین می گویند ما باید با جریان و قبول آنچه می آید. و در عین حال تجربه نشان می دهد که در حالی که برخی از چیزهایی که مقصد بیشتر دنیوی همه چیز از چپ به انتخاب است. رها کردن مسئولیت به انتخاب دعوت نفوذ دیگر قدرت تصمیم گیری بیش از زندگی خود را اغلب با عواقب ناخوشایند. بخشی از آینده است alterable و دیگری نیست.

وجود دارد این است که سرنوشت و رایگان است و خواهد شد. آنها همزیستی. سرنوشت یک خط راست است. رایگان خواهد مانند یک نوسان موج بالا و پایین آن خط. شما مجبور به زندگی می کنند سرنوشت خود را, اما شما در حال افسار به آن است. شما می توانید تصور کنید که زمان شما رو در یک خط ماهیگیری. شما می توانید شنا کردن به سمت چپ یا راست جلو یا عقب دور اما شما در نهایت گرفتن reeled. با که در ذهن تمرکز بر این واقعیت است که در نهایت شما خواهد شد زندگی کردن حداقل برخی از سرنوشت خود را. در حال حاضر فکر می کنم در مورد سرنوشت به عنوان یک فرایند و نه یک مقصد. سرنوشت خود را یک داستان اتفاق می افتند که اشکال که شما را تبدیل به.

بزرگتر چیزهایی که در زندگی ما را تغییر دهید. کوچکتر چیزهایی که ما می توانیم. زندگی یک رودخانه که جریان ما نمیتوانیم معکوس در عین حال ما باید آزادی برای حرکت در درون آن جریان. در نزدیکی ساحل ما به آرامی حرکت می کند و تقریبا در نزدیکی مرکز ما حرکت به سرعت و به آسانی. ما می توانیم با فروتنی قبول چیزهای بزرگتر و هنوز هم به طور فعال و مستقیم از چیزهای کوچک.

چگونه شما می دانم که سرنوشت خود را? با دانستن تمایل خود را. خود را خواسته بودند الهی قرار داده شده در درون شما. سرنوشت خود را یک گسترش طبیعی از شما بودن. شما طراحی شده بودند برای سرنوشت خود است. هنگامی که شما نگاه کنید به احساسات واقعی خود را, شما را پیدا خواهد کرد که سرنوشت خود را احساس می کند حق با شما و احساس می کند برای شما مناسب است. سرنوشت خود است که در آن قلب خود را واقعا حرکت شما به سمت. دنبال قلب خود را و شما متوجه خواهد شد که سرنوشت خود را.

حتی اگر شما داده شده سرنوشت ساخته شده و طراحی شده برای آن شما هنوز هم می توانید انتخاب کنید که آیا به دنبال آن است یا نه. ما می توانیم انتخاب سرنوشت ما است که ما ایجاد شد اما ما می توانید انتخاب کنید سرنوشت ما با پذیرش یا انکار آن است. حتی اگر ما را انتخاب کنید به دنبال ما سرنوشت ما را هنوز هم تحقق آن را تا حدودی به دلیل الهی تاثیر ترتیب شرایطی اتفاق می افتد در چنین راهی است که ما انتخاب ها و اقدامات هنوز نتیجه در تحقق هدف ما است. تفاوت در این است که ما ممکن است قادر به لذت بردن از هر یک از نعمت های است که می تواند ما را تجربه کرده اند اگر ما انتخاب شده بود به انجام آنچه ما می خوردند.

هیچ کس می شود برای انتخاب سرنوشت خود را, اما هر کس می شود برای انتخاب سرنوشت خود را. شما را وادار به انتخاب کنید که آیا شما پایان خوب است یا بد و این که آیا شما تجربه خوب است یا بد. هر کس سرنوشت همیشه خوب است. انتخاب به دنبال هدف زندگی خود را همیشه شما را به یک محل از شکوه و عظمت و سعادت و کمال است. تا زمانی که شما در حال حرکت در این جهت تماشای جهان برکت شما با همه چیز شما نیاز به منظور تحقق رویاهای خود را.

وجود دارد تنها یک محل که در آن سرنوشت را می توان تغییر داد. که جایی است در Calvary که در آن عیسی مسیح مصلوب شد برای گناهان ما است که همه کسانی که در باور او به عنوان نجات دهنده خواهد بود خدا به دنیا آمد. سرنوشت خود را دیگر نمی خواهد همان باشد و در مسیح است. همه سرنوشت خوبی در این جهان اما نه هر کس سرنوشت خوب خواهد بود در جهان آمده است. اثر رستگاری است بر همه مردم اما تنها کسانی که انتخاب از اعتقاد به پسر خدا در این دنیا را امن زندگی ابدی در این دنیا و برای دنیا آمده است. تنها زمانی که سرنوشت خود را در مسیح آن را کامل سرنوشت.

[ad_2]