سایت فروش کربن اکتیو

سایر روشهای بازسازی
نگرانی های فعلی با توجه به انرژی / هزینه بالای ماهیت در مورد بازسازی حرارتی کربن فعال ، تحقیقات در مورد روش های جایگزین برای ترمیم را کاهش داده است تا اثر محیطی چنین فرآیندهایی را کاهش دهد. اگرچه چندین مورد از تکنیک های بازسازی ذکر شده مناطقی از تحقیقات صرفاً دانشگاهی باقی مانده است ، اما برخی از گزینه های دیگر برای سیستم های بازسازی حرارتی در صنعت استفاده شده اند. روشهای جایگزین جایگزینی فعلی عبارتند از:

بازسازی شیمیایی و حلال [62]
بازسازی میکروبها [63]
بازسازی الکتروشیمیایی [64]
بازسازی اولتراسونیک [65]
اکسیداسیون هوا مرطوب [66]
همچنین مشاهده کنید
ذغال فعال پاک می کند
بیوچار
ذغال بامبو
بینچتان
استخوان استخوان
فیلتر کربن
پلیمر ریز جوش خورده
Kværner-process
پردازنده سوخت گیری مجدد بخار
کاربوکاتالیز
ذخیره سازی هیدروژن
منابع

منبع: سایت کربن فعال فروش